MUDr. Pavel Skála praktický lékař pro děti a dorost, endokrinolog

Ordinace Buštěhrad
+420 312 250 829

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky mají za cíl odhalit některá onemocnění ještě v době, kdy je běžný laik nepozná, a kdy lze vývoj onemocnění či vady ještě ovlivnit. Proto jejich význam nelze podceňovat.

U preventivních prohlídek dětí do 15ti let je velmi žádoucí doprovod alespoň jednoho z rodičů. Děti totiž často neznají hlavně rodinnou anamnézu (prodělané nemoci rodičů, závažná onemocnění) navíc nevědí ani o sobě a svém vývoji v útlém věku skoro nic.

Donedáva jsme podceňovali vliv genetických faktorů na vývoj dítěte. S rozklíčováním a poznáním sekvencí bazí v lidském genomu a znalostí uložení mnohých nemocí v něm, lze v mnohých případech nemoc odhalit a případně jí oddálit. V současné době jsou již ojedinělé úspěchy s léčbou i vyléčením například zásahem do genomu. Vše je sice na začátku, ale světová věda jde rychle kupředu. Preventivními opatřeními lze tedy při znalostech těchto faktů některým nemocem i předejít. Běžně lze předcházet nemocem kardiovaskulárního systému, diabetu, ale i nádorovým onemocněním. Pediatr často zná problematiku rodiny a jde intuitivně ve vyhledávání nemocí a to již v jejich zárodku. Naopak se stává, že při záchytu nového onemocnění u dítěte rozpozná i nemoc jednoho z rodičů (např. onemocnění štítné žlázy, hypertenze nebo cukrovky).

Preventivní prohlídky se provádějí podle tzv. zdravotního řádu a jejich četnost a pořadí je uvedeno ve zdravotním průkazu dítěte. Do 1. roku života má mít dítě celkem 9 prohlídek (po návratu z porodnice, ve 14.ti dnech, 6.ti týdnech, 3 měsících, 4 měsících a pak v 6, 8, 10 a 12 měsících). Potom následují prohlídky v 18 měsíci, a dál v lichých letech tj. 3 r.5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech.

Každé období je specifické a má jinou problematiku. Tím je dáno i zaměření sledování, přestože pohovor a prohlídka má stejný předpis.

Při prvním kontaktu je kromě celkového zhodnocení zdravotního stavu dítěte i rozsáhlý edukační pohovor, který potom pokračuje při dalších návštěvách v ordinaci. Akcent je zde dáván na prevenci novorozeneckých onemocnění, včetně syndromu náhlého úmrtí, důležitá je problematika kojení a jeho optimálního využití. Součástí je i problematika ošetřovatelská a problematika preventivních opatření, sloužících pro dobrý vývoj dítěte.

Často je třeba bourat některé staré předsudky a zažité nevhodné techniky. V tomto období část dětí má ještě některé porodní či poporodní hendikepy, takže mnohdy se pokračuje i v léčebných opatřeních. Toto období je velmi náročné jak pro dítě tak i čerstvou matku, a proto vyžaduje maximálně jemný a citlivý přístup. Při prvním kontaktu je vhodné kromě pohovoru a prohlídky při řádném osvětlení a teplotě zvážení a změření dítěte.

Nedílnou součástí jsou i administrativní úkony, včetně zavedení do PC databáze a vypsání receptů na preventivní či léčebné prostředky. Je vhodné, aby dítě bylo včas přihlášeno (do 7 dnů) k vybrané pojišťovně.

Naše ordinace má smlouvu s VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (kód: 111), Pojišťovna Metal Aliance (kód: 217), Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (kód: 211), OZP - Oborová zdravotním pojišťovna (kód: 207), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (kód: 201).

Preventivní prohlídky v období 14 dnů - 1 rok

Provádí se celkové vyšetření stavu dítěte, vyšetření s přihlédnutím k věku. Celková prohlídka obsahuje obligátně zhodnocení kůže, kostry, hlavy, očí a visu, uší a sluchu, nosu, dutiny ústní, později stavu chrupu, krku tj. stavu štítné žlázy a uzlin, hrudníku, nálezu na srdci a plicích, stavu břicha a břišních orgánů, genitálu, končetin, celkové proporcionality dítěte a posouzení psychomotorického vývoje. Důležitý je od počátku stav výživy a hydratace.

Získává a doplňuje se rodinná anamnéza, posuzuje se sociální úroveň rodiny, péče o dítě. Důležitá je poradenská činnost v oblasti výživy. Ať již management kojení, tak později výživa umělá. V tomto období dochází k prvním očkování dětí proti závažným nemocem a poradenská činnost je zde velmi důležitá.

Prevence v období 18 měsíců

Prohlídky probíhají podobně jako do 1. roku, sleduje se již nutný uzávěr velké fontanely, vývoj dentice, motorika se zaměřením na jemnou a hrubou, psychika dítěte dle chování, rozvoj řeči a mnohých dalších faktorů.

Prohlídka ve 3 letech

Rozhovor s rodiči a získání nových anamnestických fakt, kontroluje se očkování, případně se doplňuje vyšetření očí, sluchu, řeči, dutiny ústní se zaměřením na stav chrupu, TK, pulsu, genitálu, moče, hodnotí se psychomotorický vývoj dítěte. Případně pak následuje rozhovor s rodiči nad vedoucí problematikou dítěte.

Předškolní resp. 5 letá prohlídka

Kromě standardních bodů obsahuje posouzení školní zralosti, eventuelně se posuzuje a zvažuje odklad nástupu do školy, součástí je celková vyzrálost dítěte, posouzení soustředivosti, posouzení jemné motoriky, verbální vyspělosti, znalosti přechodů barev, dále například vyšetření celkového cholesterolu a lipidů. Kromě základního očkování pak naplánování doplňkových očkování před vstupem do školního kolektivu (zde se dítě dostává do kontaktu s širokým okruhem kontaktů v různých věkových skupinách a tím i větším spektrem rizik).

7, 9, 11, 13 leté prohlídky

Obdobný postup jako u ostatních prohlídek. Rozhovor s rodiči a získání nových anamnestických fakt, kontrola očkování, případně jejich doplnění, fyzikální vyšetření, vyšetření sluchu, zraku, řeči, TK, pulsu, dutiny ústní a stav chrupu, štítné žlázy a vyšetření moče. Zjišťujeme stav pohlavního vývoje, případně u dívek nástup menstruace.

15 let

Algoritmus vyšetření je stejný jako u 7 až 13 letých, dále aktualizujeme anamnézu, je zde kontrola očkování, celkové zhodnocení stavu dítěte, stanovení nejzávažnějších odchylek a poruch od normy. U dívek doporučujeme gynekologickou prohlídku.

V některých případech část dospívajících zahajuje sexuální život.

Část dívek začíná v tomto období užívat hormonální antikoncepci.

V tomto věku je vhodné osvětové působení ve smyslu ochrany před sexuálně přenosnými nemocemi a upozorňujeme na vhodnost případného doočkování proti karcinomu děložního čípku (optimální období je již po 11. roce života, kdy je po stránce protilátkové odpovědi očkování nejvýhodnější, a kdy na problematiku upozorňujeme).

17 letá prohlídka

Doplňujeme sociální, rodinnou a osobní anamnézu, kontrolujeme očkování, hodnotíme celkový a sexuální vývoj. Závěrečné zhodnocení stavu, včetně posouzení zdravotních rizik pro další studium nebo výběr zaměstnání.

19 letá prohlídka - výstupní

Výstupní prohlídka, kdy kromě doplnění anamnézy a vyšetření vyhotovujeme protokol o předání zdravotní dokumentace ošetřujícímu lékaři pro dospělé. Zvýrazňujeme dominantní zdravotní problematiku jedince a doporučujeme případnou další dispenzarizaci.

Závěrem konstatujeme, že systém preventivní medicíny má nedozírný zdravotní efekt nejen pro daného jedince, kterého může ochránit, či zachránit před těžkým zdravotním hendikepem, ale je i z hlediska ekonomického, nesmírně přínosný jak pro pacienta a jeho rodinu, tak i pro stát. Preventivní opatření ročně odhalí tisíce poruch, které by v nepoznaných případech mnohdy zkončily invaliditou, či v nejhorším případě zkrácením života až předčasným úmrtím.

© MUDr. Pavel Skála 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz